Hledáte-li další nemovitosti ke koupi, k pronájmu pak na reality.name. Pro studenty, pracující, manažery pronájem bytu bez realitky pod odkazem.Náležitosti smlouvy k pronájmu nebytových prostor

 

Se změnou občanského zákoníku od 1.1.2014 dochází i ke změnám v nájemních podmínkách u nebytových a podnikatelských prostor. ZDE VÁM PŘEDSTAVÍME PODROBNOSTI OHLEDNĚ NÁJEMNÍ SMLOUVY.

 

Pronájem je chápán jako přenechání prostor k dočasnému užívání po dohodnutý čas.

 

Nájem a vztahy v něm jsou popsány v § 2201 až 2331 nového občanského zákoníku. Jedná se pasáže  o nájmu věci a pokračuje do zvláštních ustanovení o nájmu bytu a domu, o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, o podnikatelském pronájmu věcí movitých, nájmu dopravního prostředku a na smlouvu o ubytování.

Pro speciální typy ustanovení, která nejsou popsány ve zvláštních ustanoveních se použijí obecná ustanovení o nájmu věci.

A co současné smlouvy a jejich přechod na nový občanský zákoník

Pravidlem je, že nový zákoník bude mít vliv na nově uzavírané nájemní smlouvy vztahy. Ty pronájmy a vztahy, které vzniknou před jeho účinnosti budou posuzovány podle starých úprav.

Co se týče následků jednání, které bude po 1.1.2014 na právní vztahy pak toto jednání a jeho následky budou posuzovány podle nového občanského zákoníku.

Tedy pokud nájemce hrubě poruší podmínky smlouvy dostane výpověď podle pravidel NOZ.

 

Světlou vyjímkou v pronájmu nemovitostí k podnikání je pacht. Tam budou nájemní vztahy po 1.1.2014 posuzovány pouze a bezvýhrad podle pravidel NOZ.

 

Smlouva na pronájem

Dle ust. § 2201 nového občanského zákoníku se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné“.

Smlouva nemusí být písemně.

 

Pokud jsou rozpory mezi pronajímatelem a nájemcem ohledně smlouvy, která nebyla písemně pak namítat k soudu může pouze nájemník

Po třech letech i když jsou ve smlouvě nepřesná ustanovení z hlediska NOZ a žádná strana neprotestuje, pak se má za to, že nájemní smlouva byla uzavřena právoplatně.

 

Doba pronájmu

Nájemní smlouvu lze sjednat na dobu určitou nebo neurčitou.Pokud se strany nedohodnout ve smlouvě na čase trvání nebo konci pronájmu má se za to, že jde o pronájem na dobu neurčitou.

Dohodne-li se pronájem na delší čas než 50 let, rozumí se, že jde o pronájem na dobu neurčitou.  Do konce první 50-ti leté periody se však může dát výpověď pouze z důvodů, které jsou popsány ve smlouvě o pronájmu.

Základní atributy smlouvy jsou:

Identifikace nájemce a pronajímatele

Identifikace předmětu pronájmu

Cena za pronájem

 

Předmětem pronájmu je:

 

  • věc nemovitá nebo její část
  • věc nemovitá, která v budoucnu teprve vznikne, pokud je možné ji dostatečně určit při uzavření smlouvy

 

 

Pokud není ve smlouvě cena za pronájem bude cena určena podle ceny běžné v lokalitě v době uzavření smlouvy.

 

Cena za pronájem nemusí být placena penězi, ale např. v naturáliích. Hodnoty poskytnuté se však na peníze převádějí.

Je třeba zmínit, že podle NOZ je možné podnikat i z pronajatého bytu, pokud toto podnikání významně nezatěžuje byt, nemovitost, sousedy a okolí a sice bez svolení pronajímatele.

 

Nájemní vztahy se již nerozlišují na to zda je nemovitost k bydlení nebo podnikání, ale podle toho co je v nemovitosti provozováno za činnost.

Příklady novinek v NOZ

Nově jsou specifikovány tyto vztahy:

  • údržbu nemovitosti si mezi sebou mohou dohodnout obě strany
  • povinnost nájemce užívat nemovitost k dohodnutému účelu s řádnou péčí
  • pronajímatel může za určitých podmínek právo vstupovat do nemovitosti i neohlášen
  • pronajímatel může zadržet věci v nemovitosti, které patří nájemníkovi
  • možnost zapsat nájemní právo do katastru nemovitostí
  • u zániku pronájmu a výpovědi

zde jsou popsány tyto důvody

-          prostor, jež je předmětem pronájmu zanikne nebo bude neuživatelným

-         dohodou mezi stranami pronájmu prostor

-         uplynutím doby na kterou byl pronájem sjednaný

-         písemnou výpovědí druhé straně např. při hrubém porušení povinností

 

 

Aby byla smlouva platná je třeba se řídit náležitostmi, které jsou pro nájemní smlouvu  určeny ve zvláštních ustanoveních NOZ k tomu, kterému účelu a jsou popsány jednotlivě. Tzn k pronájmu bytu nebo prostor sloužícího k podnikatelské činnosti.

Je třeba předeslat, že již nyní se mohou smlouvy upravit vzhledem k novému občanskému zákoníku a je třeba počítat s tím, že se vše bude vyvíjet proto je třeba být při formulaci smluv opatrnější a spolehnout se na odbornou realitní kancelář.

Datum publikace: 17.10.2013


Více článků z kategorie Články

Více článků z kategorie ČlánkyKontakt: info@pronajemnebytovychprostor.cz

Vyhledávání pronájmu nebytového prostoru:

 

Pronájem nebytových prostor